WETTELIJKE BEPALINGEN

Deze website is eigendom van Ken Shoe Fashion.

Contactgegevens: 

Adres maatschappelijk zetel: Oudebaan 67, 2610 Wilrijk
Telefoon: 03/326.11.33
E-mail: info@kenshoefashion.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0421.974.249

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN KEN SHOE FASHION

1. Toepassing

Deze verkoopsvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen u (de “Klant”) en FRAMACO NV, handelend onder de benaming Ken Shoe Fashion (hierna “Ken Shoe Fashion”).

Door het bezoeken van of bestellen via de website met URL www.kenshoefashion.be (hierna de 'Website' genoemd), verklaart u (de ‘Klant’) zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen (de ‘Verkoopsvoorwaarden’) en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Eventuele voorwaarden uitgaande van u als Klant zijn niet van toepassing.

De acceptatie van de Verkoopsvoorwaarden en/of het plaatsen van een bestelling houdt tevens een aanvaarding in van bijzondere voorwaarden verbonden aan het aanbod (zoals onder meer bepalingen inzake de prijs, de uitvoering, omruiling...). Bij een conflict tussen de Verkoopsvoorwaarden en bijzondere voorwaarden, primeren de bijzondere voorwaarden.

U heeft de mogelijkheid deze Verkoopsvoorwaarden op te slaan en af te drukken.

Als u niet akkoord gaat met één van de voorwaarden, plaats dan geen bestelling. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Het is nodig om de laatste versie van de voorwaarden te controleren op wijzigingen alvorens een bestelling te plaatsen.

Alle diensten worden door KEN SHOE FASHION geleverd vanuit België. De overeenkomst tussen partijen wordt steeds geacht te zijn uitgevoerd in België, ook wanneer KEN SHOE FASHION zich akkoord verklaart om Producten te verzenden naar andere landen. De verkoopovereenkomst kan enkel gesloten worden in het Nederlands en Frans en de taal tussen de partijen is uitsluitend één van deze talen. Bestellingen op de Website dienen vanuit België te worden geplaatst. Indien de zending naar het buitenland gaat, fungeert KEN SHOE FASHION als exporteur en de ontvanger als importeur.

U dient handelingsbekwaam te zijn en in België te wonen om een Product van KEN SHOE FASHION te bestellen.

2. KEN SHOE FASHION

De Website wordt uitgebaat door Framaco NV met administratieve zetel te Oudebaan 67, 2610 Wilrijk en ondernemingsnummer BE0421.974.249 (maatschappelijke zetel Nieuwstraat 46, 1000 Brussel). Het rekeningnummer van KEN SHOE FASHION is BE64 0017 7214 6752 .

Alle rechten en aanspraken in deze Verkoopsvoorwaarden ten behoeve van KEN SHOE FASHION bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door KEN SHOE FASHION ingeschakelde derden.

3. De Producten

De producten die KEN SHOE FASHION aanbiedt (de “Producten”) zijn deze verkocht via de Website op het ogenblik dat de Klant zijn bestelling plaatst. KEN SHOE FASHION spant zich in om alle bestellingen te leveren. Toch is het mogelijk dat bepaalde Producten niet beschikbaar zouden zijn op een bepaald ogenblik. KEN SHOE FASHION kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere Producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via e-mail of schriftelijk door KEN SHOE FASHION op de hoogte gesteld worden dat de bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan wel opgesplitst wordt.

In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld wordt op het ogenblik dat de Klant reeds betaald heeft voor de Producten, zal KEN SHOE FASHION de betaalde bedragen onmiddellijk terugstorten. De Klant zal hiervan via e-mail op de hoogte gebracht worden. KEN SHOE FASHION zal de terugbetaling uitvoeren binnen de 30 dagen.

Alle Producten worden zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin kunnen er kleine afwijkingen optreden of kunnen er zich vergissingen voordoen. KEN SHOE FASHION kan hiervoor niet worden aansprakelijk gesteld. KEN SHOE FASHION doet haar best om er voor te zorgen dat de prijs die wordt doorgegeven accuraat is, maar het bedrag van iedere bestelling dient te worden geverifieerd alvorens de bestelling door KEN SHOE FASHION wordt aanvaard. Als de prijs van de bestelling verandert voor aanvaarding, heeft de Klant de mogelijkheid de nieuwe prijs te aanvaarden dan wel de bestelling kosteloos te annuleren.

KEN SHOE FASHION zal de vragen van de Klant op professionele wijze beantwoorden en adviseren betreffende de Producten. KEN SHOE FASHION waarborgt over gekwalificeerd verkooppersoneel te beschikken, doch geenszins dat het gegeven advies steeds in alle omstandigheden correct is.

4. Prijs en betaling

De prijzen zijn deze zoals deze worden weergegeven op de Website op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de Klant. KEN SHOE FASHION kan deze prijzen van tijd tot tijd aanpassen. KEN SHOE FASHION voert een gedifferentieerde prijzenpolitiek waardoor prijzen kunnen verschillen tussen tijdstip en locatie.

De prijzen die op de Website vermeld worden tijdens het aankoopproces, worden uitgedrukt in Euro en worden vermeld inclusief BTW. De prijzen van de Producten bevatten niet de transport- en verzendingskosten. Deze kosten worden apart aangerekend en komen bovenop de aankoopprijs, als aangegeven in het onderdeel verzending en terugzending onder 5.

Acties, promoties, kortingsbonnen zijn niet cumuleerbaar. Er wordt steeds de voordeligste korting toegekend. Gedurende de in het aanbod aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden Producten niet worden verhoogd, behoudens druk- en zetfouten, prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven en/of andere wettelijke heffingen.

De Klant die een bestelling plaatst via de Website gaat ermee akkoord dat KEN SHOE FASHION haar factuur in elektronische vorm overmaakt, onverminderd het recht van de Klant om binnen de vijf dagen een kopie op papier op te vragen.

De Producten blijven de eigendom van KEN SHOE FASHION tot op het ogenblik van volledige betaling door de Klant (betaling van de aankoopprijs en kosten).

De facturen zijn vooraf betaalbaar via het betaalproces en de betaalmethodes weergegeven op de Website.  De Klant geeft de toestemming zijn bankgegevens en gegevens van kredietkaarten na te kijken en een kredietcheck door te voeren. In geval KEN SHOE FASHION reden heeft om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van de Klant of de correctheid van deze gegevens, is zij gerechtigd om de bestelling te annuleren.  

5. Verzending en terugzending

Verzending van de Producten naar de Klant bij aankoop is gratis. 

Terugzending van Producten kan door middel van het retouretiket dat bij in de verpakking zit (gratis in België). Ook dient het bijgevoegde terugzendingsformulier ingevuld te worden. Met het terugzendingsformulier kunnen de teruggezonden Producten worden afgegeven bij de Post, zonder dat de Klant aan de Post verzendingskosten dient te betalen. 

6. Bestelling via de Website

De Klant zal op de Website enkel accurate en juiste gegevens invullen. De Klant zal KEN SHOE FASHION informeren van iedere wijziging van deze gegevens.

Om via de Website een bestelling te plaatsen gaat de Klant naar het Product van zijn keuze en voegt de Klant dit toe aan zijn/haar winkelwagen. De Klant kan zijn bestelling corrigeren zolang deze zich in de winkelwagen bevindt. De winkelwagen functie dient ervoor dat de Klant invoerfouten kan opsporen en corrigeren alvorens zijn order te plaatsen. Indien de Klant zijn bestelling wil bevestigen, dient hij/zij een leverings- en betaalmethode te kiezen. Gedurende het hele afrekenproces wordt duidelijk aangegeven wat het totaalbedrag is dat betaald dient te worden. Door het uitvoeren van het betalingsproces wordt de bestelling definitief en kan deze niet langer worden gewijzigd. De overeenkomst tussen partijen wordt door de betaling gesloten. De bestellingen via de Website hebben een betalingsverplichting.

De Klant ontvangt via een eerste e-mail na de aankoop een bevestiging van de bestelling. Vervolgens ontvangt de Klant een tweede e-mail op het ogenblik dat de bestelling verstuurd wordt. De bestelling wordt door KEN SHOE FASHION gearchiveerd, doch niet toegankelijk gemaakt voor latere raadpleging door de Klant.

7. Levering

KEN SHOE FASHION spant zich in om de bestelling binnen de aangegeven termijn via koerierdienst of Post naar het door de Klant opgegeven adres te zenden. De bestelling wordt volgens de koerierdienst/Post-procedure aan de Klant aangeboden.

In geval de Producten aan  KEN SHOE FASHION worden geretourneerd, wordt de Klant per e-mail de mogelijkheid geboden om opnieuw te laten leveren.

In geval de Klant negatief antwoordt op de e-mail dan wel de e-mail niet binnen de maand beantwoordt, zal de bestelling van rechtswege worden geannuleerd, en wordt aan de Klant de betaalde prijs terugbetaald.

In het geval dat een levering tijdens het leverproces verloren zou raken, zal KEN SHOE FASHION op haar kosten een nieuwe zending versturen voor zover het Product nog beschikbaar is. Zoniet zal KEN SHOE FASHION het door de Klant betaalde bedrag terugstorten. De overdracht van het risico van verlies en/of schade vindt plaats bij de levering. 

Bij levering van het Product wordt de Klant geacht dit onmiddellijk na te kijken op zichtbare gebreken en schade. De Klant kan worden gevraagd om een ontvangstbewijs af te tekenen. In geval de Klant zichtbare gebreken of schade vaststelt, dient dit op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

8. Herroepingsrecht

De Klant heeft een beperkt recht om KEN SHOE FASHION op de hoogte te stellen dat hij/zij aan de aankoop wenst te verzaken. Dit verzakingsrecht kan worden uitgeoefend zonder betaling van schadevergoeding en zonder opgave van reden.

De Klant beschikt over 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na levering om zich op dit recht te beroepen door het herroepingsformulier in bijlage in te vullen en dit per post (Ken Shoe Fashion, Framaco NV, Oudebaan 67, 2610 Wilrijk, België) dan wel per e-mail retour@kenshoefashion.be naar KEN SHOE FASHION te verzenden.

KEN SHOE FASHION gaat na of de Klant inderdaad van zijn/haar herroepingsrecht kan gebruik maken en zendt in positief geval een e-mail met retourinstructies (incl. het retouradres in België).

De Klant dient het geretourneerde Product binnen de 14 kalenderdagen na melding van de uitoefening van het herroepingsrecht daadwerkelijk terug te zenden. Zo niet vervalt het herroepingsrecht van de Klant.

Let op, terugzendingen dienen te voldoen aan volgende beperkingen:

Wanneer KEN SHOE FASHION de Producten in retour ontvangen heeft, zal zij controleren of ze voldoen aan de vermelde voorwaarden. Indien de Producten aan het retourbeleid voldoen, zal KEN SHOE FASHION de Klant terugbetalen. De terugbetaling zal plaatsvinden binnen de 14 dagen nadat de melding van de herroeping werd ontvangen vooropgesteld dat de Producten werden ontvangen en aan het retourbeleid voldoen.

Indien de Producten niet aan de retourvoorwaarden voldoen, heeft de Klant de keuze: (1) KEN SHOE FASHION vergoeden voor de waardevermindering of (2) deze binnen de 2 weken terug afhalen. Indien gewenst kan KEN SHOE FASHION de Producten op kosten van de Klant terugsturen via Post of koerierdienst.

9. Intellectuele rechten

Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto's, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, de Producten, de merken, muziek en alle andere onderdelen van de Website en de KEN SHOE FASHION Producten en brochures zijn en blijven de exclusieve eigendom van KEN SHOE FASHION en haar derde-licentiehouders en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht en het merkenrecht, hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze Website te surfen en/of Producten te kopen verkrijgt u geen enkel recht hierop.

De Website en de informatie die deze bevat of waarnaar deze verwijst, worden uitsluitend ter informatie gepubliceerd. Elke reproductie, heruitgave of andere exploitatie is ten strengste verboden. Aanvragen voor toelating om de informatie die voorkomt op de Website te reproduceren, moeten worden gericht aan de webmaster van KEN SHOE FASHION via het e-mailadres webshop@kenshoefashion.be.

10. Privacy

KEN SHOE FASHION verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy beleid. Zij heeft eveneens een beleid voor het gebruik van cookies. Beide documenten kunnen worden geraadpleegd via de Website.

11. Klachten en garantie

KEN SHOE FASHION voert haar verplichtingen met grote zorg uit. In geval de Klant klachten heeft, kan deze contact opnemen met de klantendienst. Deze worden behandeld overeenkomstig volgende principes:

12. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van KEN SHOE FASHION is beperkt als volgt:

Met vragen omtrent zijn aankoop, kan de Klant zich richten tot de winkel waar het Product werd gekocht of in geval van aankopen via de Website contact opnemen met KEN SHOE FASHION via het e-mailadres: webshop@kenshoefashion.be. KEN SHOE FASHION spant zich in om de Klant binnen de 5 werkdagen te antwoorden.

13. Slotbepalingen

De bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden zijn deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze Verkoopsvoorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze voorwaarden als volledig ongeldig wordt beschouwd, zullen partijen deze te goeder trouw vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.

Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de aankoop van Producten via de Website is onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van Antwerpen (België).

In geval van aankopen via de Website aanvaardt u uitdrukkelijk dat alle kennisgevingen van KEN SHOE FASHION aan u geldig kunnen gebeuren via het e-mailadres dat u aan KEN SHOE FASHION heeft bezorgd en/of in het geval van algemene kennisgevingen, door kennisgeving via de Website. Deze kennisgevingen gebeuren in het Nederlands of Frans.

Voor alle vragen inzake deze voorwaarden kan u KEN SHOE FASHION steeds contacteren op het adres vermeld onder artikel 2 of via web@kenshoefashion.be


FORMULIER VOOR HERROEPING


(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Ken Shoe Fashion
Framaco NV
Oudebaan 67, 2610 Wilrijk
BE0421.974.249


Beste klant,
Indien u niet tevreden bent met uw bestelling gelieve onderstaande instructies te volgen voor een
succesvolle retour.

Om de verzending vlekkeloos te laten verlopen, graag volgende zaken zeker mee op te sturen:


Verzamel bovenstaande zaken en steek ze mee in de verzenddoos. Bijgevoegd vindt u ook een retourlabel.
Kleef deze over de oorspronkelijke verzendingslabel, op de bovenzijde van de doos.

Geef de zending af in de door u gekozen Bpost punt.

Als u betaald hebt via VISA of MASTERCARD, gebeurt de terugbetaling automatisch via deze weg. Indien
u betaald hebt met bancontact/mister cash, dient u op onderstaand formulier de rekeningnummer in te
vullen waarop .

Hebt u nog vragen? Contacteer ons dan via mail: webshop@kenshoefashion.be of bel ons op het nummer
03 326 11 33 (van maandag tot vrijdag tussen 8:45u - 17:00u).

Ordernummer: ......................................................................................................................................................................................
Aantal teruggezonden artikels: .........................................................................................................................................................
Naam + voornaam klant: ....................................................................................................................................................................
Rekeningnummer (betaling Bancontact/Mister Cash): ................................................................................................................
Reden van retour: ................................................................................................................................................................................